اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

دسترسی سریع

ستاد خبری حراست اداره کل

نظرسنجی

نظر شما درباره پايگاه اطلاع رسانی ثبت احوال استان قزوین چيست؟


ستاد اقامه نماز

بازدید کنندگان

  • Total Visitors: 1525050
  • Unique Visitors: 22812
  • Registered Users: 5
  • Your IP: 54.221.75.68

شما اینجا هستید

خانه » معرفی اداره کل و سازمان

وظایف اداره ثبت احوال

وظایف اداره کل ثبت احوال استان قزوین وادارات تابعه
    •    برنامه ریزی وهماهنگي با سایر دستگاههای ذیربط برای انجام ثبت به موقع وقایع حیاتی در استان.
    •   برنامه ريزي،منظور اجراي دقيق قوانين،آئين نامه ها،تصويبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلي حقوقي اداري و مالي ابلاغ شده از طريق سازمان.
    •   تامين و تسهيل در انجام امور اداري،استخدامي بودجه اي ، مالي وحقوقی وسجلی واحدهاي تابعه
    •    برنامه ريزي پيرامون تشكيل هياتهاي حل اختلاف و تشكيل و اعزام اكيپ هاي سيار سجلي.
     •   نظارت بر حس انجام امور واحدهاي تابعه و تعقيب و پيگيري عمليات اجرائي.
     •   سازماندهي،برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و كنترل سيستمهاي كاربردي مورد نياز ادارات تابعه.
    •   برنامه ريزي جهت بهره گيري هر چه بيشتر و موثرتر از منابع و قابليتهاو سيستم در عمليات كامپيوتري. نظارت و نصب و راه اندازي سيستم در ادارات تابعه.
    •   بررسي و مطالعه مشكلات اجرايي و نظارت بر رفع اشكالات احتمالي و ارائه پيشنهاد در جهت بهبود كار.
      •   هماهنگي در جهت تامين نيازمنديهاي اجرائي سيستم و تامين نيروي انساني در ادارات تابعه.
      •   هماهنگي در زمينه آموزش هاي لازم جهت افزایش دانش شغلی و ارتقاء كارايي پرسنل تحت سرپرستي.
     •   حفاظت از اطلاعات و رعايت دستورالعملهاي حفاظتي. ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مكانيزه.
     •   انجام بررسيهاي مستمر و دائمي از نحوه عمليات كاركنان تحت سرپرستي بمنظور حصول اطمينان ازانجام عمليات صحيح اجرائي و پيشگيري از هر گونه کارهای موازی وغیر ضروری
    •   شركت در كميسيونها و سمينارهاي علمي و تخصصي و تهيه گزارشات مربوطه. 

   •   تهيه گزارشات عملكرد آماري. دريافت و كنترل استعلامهاي مجاز و پاسخگويي به آنها.
    •   تعيين اولويتها و تهيه برنامه عمليات روزانه و ابلاغ به واحدهاي اجرائي.
     •   انجام مسئوليتهاي محوله در زمينه توزيع و كنترل كارت شناسائي.
    •   تدارك آرشيوهاي مناسب عكس ،اسناد و مدارك متقاضيان و آحاد جامعه بر اساس آخرين روشهاي بايگاني.
    •   برنامه ريزي در جهت تهيه آمارهاي انساني و سجلي بصورت ماهانه،فعلی و سالانه.
    •   تهيه جداول،نمودارها و شاخصهاي آماري در فرمهاي مناسب طبق سياستهاي سازمان.
    •   بررسي و مطالعه و برنامه ريزي پيرامون شناخت تنگناهاي اداري،رفاهي كاركنان وتجهيزات و تداركاتي واحدهاي تابعه و اقدام در جهت رفع آنها.
    •   تهيه و تنظيم بودجه پیشنهادی وموافقت نامه ها اعم از هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای دفاع از آن دراستانداری و تعقيب و پيگيري آن تا مرحله تصويب و تخصيص.
    •   نظارت بر حفظ شناسنامه هاي نانويس،اوراق و دفاتر سجلي وحفظ و حراست از اسناد سجلي بايگاني ها و آرشيو ادارات تابعه.
     •   ارائه پيشنهادات سجلي،اداري و مالي و برنامه به واحدهاي ستادي. نظارت بر حفظ و حراست ساختمانها،اموال منقول و غيرمنقول و تامين نظافت و بهداشت محل كار كاركنان ادارات تابعه.
     •   حفظ ارتباط مستمر با واحدهاي ذيربط استان در جهت رفع مشكلات جاري اداره كل واحدهاي تابعه.

وظایف ثبت احوال شهرستانها
25- ثبت واقعه ولادت و سدور شناسنامه برابر قوانین و مقررات.
26- ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.
27- ثبت واقعه ازدواج وطلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.
28- انجام امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی .
29- تشکیل هیئت های حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.
30- دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات .
31- اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.
32- استخراج صور شمولین و واجب التعلیم و تهیه آمارهای مربوط.
33- تهیه آمار و وقلیع ثبت شده و جداول مربوط برابر سایر دستورالعملها در قالب فرمهای مربوط. 34- نظارت بر امور دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریع کنترل اعلامیه های مربوطه.
35-  ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به واحد اداره کل.
36-  حفظ ارتباط مستمر با ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری با هماهنگی اداره کل.
37-  همکاری و هماهنگل در نصب و راه اندازی سیستم یا ترمینالهای اداره متبوع.
38-  همکاری در پیاده کردن و نگهداری نرم افزارهای سیستم و بهره برداری ازآنها.
39- تهیه گزارشات ضروری و دوره ای از پیشرفت فعالیتها.
 40- رفع اشکال احتمالی اداره متبوع در زمان بهره برداری از سیستم .
41- هماهنگی در زمینه آموزش های لازم جهت ارتقاء کارایی پرسنل.
42- نظارت و کنترل بر انجام فعالیت های اپراتوری سجلی و متصدیان کنترل.
43-.برنامه ریزی عملیات سیستم جمع آوری اطلاعات در چهار چوب برنامه کلی تنظیم شده.
44- انجام سایر امور مربوطه.
وظایف ادارات ثبت احوال بخشها
45- ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه برابر قوانیل و مفررات.
46- ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.
47- ثبت واقعه ازدواج و طلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.
48- انجام امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی.
49- تشکیل هیئتهای حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.
50- دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات.
51- اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.
52- استخراج صور مشمول و واجب التعلیم و تهیه آمارهای مربوطه.
53-  تهیه آمار و وقایع ثبت شده و جداول مربوط برابر دستورالعمل ها در قالب فرمهای مربوط. 54-  ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به اداره شهرستان.
55- حفط ارتباط مستمربا ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری با هماهنگی اداره شهرستان.
56- انجام سایر امور مربوطه.

لینکهای مهم

لینک ادارات تابعه

ورود کاربر

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.